Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane w skrócie RODO

USC018

Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: info@czestochowa.um.gov.pl , za pośrednictwem ePUAP (adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP) lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: iod@czestochowa.um.gov.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu: naniesienia w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej oraz ewentualnie aktualizacji rejestru PESEL. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Częstochowa przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Częstochowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu naniesienia wzmianki w akcie oraz ewentualnej aktualizacji rejestru PESEL . Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00) 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym