Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

SO065

Rejestracja pojazdu typu ''SAM''

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:
1. Minister cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru CEPiK,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów rejestracyjnych,
3. Prezydent Miasta Częstochowy mający siedzibę w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13 – w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód rejestracyjny.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji – można skontaktować się poprzez adres e-mail mc@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Prezydentem Miasta Częstochowy można się skontaktować w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl,
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
- listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl,
- listownie na adres siedziby administratora
- lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu:rejestracji pojazdu typu "SAM". Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r., poz. 689)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychów Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1288 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1084) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:
PWPW – w zakresie udostępniania danych z rejestru CEPiK
Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru CEPiK i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji
Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:
1. służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
2. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
3. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny (w otrzymaniu danych), pod warunkiem uzyskania Pani/Pana zgody;
4. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
Kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
- usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00)

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów wprowadzane są przez następujące organy:
organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód rejestracyjny,
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód rejestracyjny.