Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

SO022

Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji – można skontaktować się poprzez adres e-mail mc@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Prezydentem Miasta Częstochowy można się skontaktować poprzez adres email: info@czestochowa.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji – można skontaktować się poprzez adres e-mail mc@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Prezydentem Miasta Częstochowy można się skontaktować w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl,
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
- listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@czestochowa.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
1.wydania dowodu osobistego.
2.unieważnienia dowodu osobistego z powodu: zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu, zmiany danych zawartych w dowodzie, upływu terminu ważności dowodu, utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
3.zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
4.uzyskania zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
5.udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ww. ustaw.

ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.Dane mogą być udostępnione także osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania od Pani/Pana zgody.
Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo. Dokumentacja przechowywana będzie przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. dokumentacja osób zmarłych, dotycząca wydania dowodów osobistych, wydanych w okresie do 1979r. włącznie, kwalifikowana jest do kategorii A(przechowywana bezterminowo), w okresie od 1980-2010r. do kategorii BE 50(przechowywana 50 lat), a pozostała do kategorii B 10 (przechowywana 10 lat).
Dokumentacja spraw związanych z udostępnieniem danych i wydawaniem zaświadczeń z dokumentacji wydanych dowodów osobistych, przechowywana jest 5 lat.


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00)

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r.
Odmowa podania danych skutkuje niemożnością wydania dowodu osobistego, jego zawieszenia, unieważnienia, wydania zaświadczenia oraz udostępnienia danych.
Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny (ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r.- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia).ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
• organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
• kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz
wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
• ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód
• osobisty,
• wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub
utraty obywatelstwa polskiego.