Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

SO002

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl,
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
- listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl,
- listownie na adres siedziby administratora
- lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze szczególnymi uprawnieniami żołnierzy i ich rodzin, związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
Podstaw prawną przetwarzania danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO jest ustawa z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Częstochowa przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Częstochowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy. Dane osobowe będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres 10 lat licząc od 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu sprawy, zgodnie z kategorią archiwalną, która wyznaczona została przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
- usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00)

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ułatwi i przyspieszy kontakt z Panią/Panem. Jeśli Pani/Pan nie poda danych wymaganych ustawą nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku dot. orzeczenia o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą