Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

Ed008

Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl,
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
- listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl,
- listownie na adres siedziby administratora
- lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9b ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2215) oraz art. 30 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1942 ze zm.).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowania oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności Pani/Pana dane identyfikacyjne tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane dotyczące uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego będą przekazywane do Systemu Informacji Oświatowej. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń jak Poczta Polska w przypadku kontaktu listowego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 31 sierpnia br.
(w przypadku wniosków złożonych do 30 czerwca br.) / 31 grudnia br.
(w przypadku wniosków złożonych do 31 października br.). Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych przez okres 50 lat, zgodnie z kategorią archiwalną „BE50” wynikającą z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
- usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00)

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Odmowa podania danych wiązać się będzie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą