Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane w skrócie RODO, informuje się Wnioskodawcę i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, których dane zostały podane przez Wnioskodawcę we wniosku, że:

BGLK011

Zamiana lokalu mieszkalnego

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl,
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
- listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl,
- listownie na adres siedziby administratora
- lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane podane we wniosku będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego / zamiany lokalu mieszkalnego / regulacji tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego / przedłużenia umowy najmu / ponownego spisania umowy najmu (w zależności od zaznaczonego przez Wnioskodawcę rodzaju sprawy). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z przepisami art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy dotyczącego wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy publikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy (www.bip.czestochowa.pl), a w przypadku zawarcia umowy najmu lokalu także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie zarządca mieszkaniowego zasobu gminy, którym jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24 w Częstochowie. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe mogą być również strony i uczestnicy postępowania oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych tj. m.in. ASSECO Data System S.A. (81-321 Gdynia, ul. Podolska 21) – podmiot serwisujący system EZD (elektronicznego zarządzania dokumentami), INTALIO S.J. (60-591 Poznań, ul. Piękna 30) – podmiot serwisujący system poczty elektronicznej, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń jak Poczta Polska, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania w zakresie wybranej sprawy. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez 5 lat w przypadku sprawy związanej z zamianą lokalu mieszkalnego, a w pozostałych sprawach przez lat 10.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
- usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00)

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez danych wskazanych we wniosku nie będzie możliwości rozpatrzenia sprawy.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą