Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
Zd009
Nazwa sprawy:

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 326 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 925 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. Nr 69, poz. 368);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 646);
 • Uchwała Nr 92/VIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy.

II. Wymagane wnioski
 • Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia. Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

III. Wymagane załączniki
 • 1. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  2. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ww. ustawy w przypadku żłobków lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy, w przypadku klubów dziecięcych.
  3. W przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

IV. Dokumenty do wglądu
 • Na żądanie urzędnika do okazania do wglądu mogą być konieczne następujące dokumenty:

  - odpis z odpowiedniego rejestru,
  - dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
  - dokument potwierdzający tożsamość

V. Opłaty
 • opłata 200,00 zł za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - na konto Urzędu Miasta Częstochowy: Bank Handlowy S.A. nr r-ku 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003, tytuł wpłaty: "Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni od złożenia wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13,
  tel.: 34 37-07-613, 34 37-07-683

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2011/08/18
data ostatniej aktualizacji: 2020/06/19
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/06/19