Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
Zd006
Nazwa sprawy:

Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych


Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu w Częstochowie. W związku z zagrożeniem epidemicznym dzień i godzinę złożenia wniosku należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem Zespołu - nr telefonu 34/ 366-04-64.

Informacje można uzyskać telefonicznie oraz mailowo:
Numery telefonów: 34/366-04-64, 34/37-07-383, 34/37-07-385
adres email: zd@czestochowa.um.gov.pl

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2016r., poz 1438)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 2014r., poz. 843)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki - F-Zd0061 word pdf**
 • wzór pełnomocnictwa w przypadku odbioru karty parkingowej przez osobę inną niż uprawniona do jej otrzymania - F-Zd0062 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej
  2. Aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 - 4,5 cm.
  3. W przypadku składania wniosku przez rodziców, opiekunów lub kuratorów osoby uprawnionej do otrzymania karty parkingowej oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli .
  4. Uwierzytelniona kopia wyroku sądu ustanawiającego opiekę prawną nad osobą ubezwłasnowolnioną.
  5. Do wniosku placówki należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz o prowadzeniu działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

IV. Dokumenty do wglądu
 • 1. Dowód osobisty osoby składającej wniosek i odbierającej kartę parkingową
  2. Oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  3. W przypadku placówki - dowód rejestracyjny pojazdu.


V. Opłaty
 • 21 zł za wydanie karty parkingowej na nr rachunku bankowego Bank Handlowy S.A. 29 1030 1104 0000 0000 9325 1004
  W polu „tytuł wpłaty” należy podać:
  - za wydanie karty parkingowej dla ...... (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, dla której będzie wystawiona karta parkingowa).
  - nazwę i adres placówki ubiegającej się o wydanie karty parkingowej.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 30 dni od złożenia wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Składanie wniosków - osobiście - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Al. Niepodległości 20/22, pokój nr 36;
  tel.: 34 366-04-64

  Odbiór karty parkingowej - osobiście lub przez pełnomocnika - Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności Al. Niepodległości 20/22, pokój nr 36;,


VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • 1. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
  - osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie,
  - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
  - osoby ubezwłasnowolnionej całkowice niepozostającej pod władzą rodziecielską, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
  2. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2014/07/07
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/30
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/30