Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
Zd005
Nazwa sprawy:

Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień


W związku z zagrożeniem epidemicznym dokumenty składane dotychczas bezpośrednio w siedzibie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności można przesyłać za pośrednictwem poczty na adres:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

Informacje można uzyskać telefonicznie oraz mailowo:
Numery telefonów: 34/366-04-64, 34/37-07-383, 34/37-07-385
adres email: zd@czestochowa.um.gov.pl

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2027)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - F-Zd0051 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami);
  - oryginał lub uwierzytelniona kopia dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia, inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień


IV. Dokumenty do wglądu
 • oryginały przedłożonych dokumentów

V. Opłaty
 • brak

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Aleja Niepodległości 20/22, parter, pokój 36
  tel.: 34 366-04-64

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2004/08/02
data ostatniej aktualizacji: 2020/04/29
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/04/29