Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
Zd003
Nazwa sprawy:

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności


W związku z zagrożeniem epidemicznym dokumenty składane dotychczas bezpośrednio w siedzibie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności można przesyłać za pośrednictwem poczty na adres:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Al. Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa

Informacje można uzyskać telefonicznie oraz mailowo:
Numery telefonów: 34/366-04-64, 34/37-07-383, 34/37-07-385
adres email: zd@czestochowa.um.gov.pl

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2027)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - F-Zd0031 word pdf**
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wypełnione przez lekarza leczącego, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia - F-Zd0032 word pdf**
 • oświadczenie (wypełniają osoby posiadające ważne orzeczenie, które z dniem 30 czerwca 2014 roku utraciły prawo do posługiwania się posiadaną kartą parkingową, a zamierzają dalej posługiwać się nową kartą parkingową) - F-Zd0033 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • oryginały lub uwierzytelnione kopie innych dokumentów mogących mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności

IV. Dokumenty do wglądu
 • oryginały przedłożonych dokumentów

V. Opłaty
 • brak

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Aleja Niepodległości 20/22, parter, pokój 36
  tel.: 34 366-04-64

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Ślaskim , 40-024 Katowice ul. Powstańców 41a, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2004/08/02
data ostatniej aktualizacji: 2020/04/29
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/04/29