Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
Zd001
Nazwa sprawy:

Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie ochrony zdrowiaI. Podstawa Prawna
 • Zarządzenia Nr 413/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2738/05 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia (z późn. zm.) oraz przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia (z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie ochrony zdrowia- F-Zd0011 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • W przypadku organizacji pozarządowych - dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania podmiotu (uchwała lub upoważnienie, wypis z KRS-u)

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Wnioski z propozycją kandydatów do Nagrody winny być składane w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, wyłącznie na formularzu, który stanowi załącznik do Regulaminu, w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pokój nr 3, lub przesłane:

  - drogą pocztową na ww. adres,

  - w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym lub złożonym za pomocą platformy SEKAP.

  O terminie wpływu wniosku nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu wniosku do kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokój 413
  tel.: 34 370-76-13

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:
  - Radni Miasta Częstochowy,
  - Kierownicy placówek służby zdrowia zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy,
  - pracownicy zatrudnieni w placówkach służby zdrowia w grupie co najmniej 15 osób lub w przypadku małych placówek min. 50% załogi,
  - Okręgowa Izba Lekarska, Okręgowa Izba Aptekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,
  - Stowarzyszenia, Fundacje, Towarzystwa i inne organizacje działające na rzecz służb zdrowia,
  - pacjenci w grupie co najmniej 15 osób.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/02/07
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/02/07