Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
WN001
Nazwa sprawy:

Złożenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego



I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego - F-WN0011 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - kopie dokumentów potwierdzających okoliczności będące podstawą umorzenia postępowania egzekucyjnego,
  - w przypadku, gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie.

IV. Dokumenty do wglądu
 • oryginały dokumentów potwierdzających okoliczności będące podstawą umorzenia postępowania egzekucyjnego.

V. Opłaty
 • brak opłat

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokoje: 31, 32, 34, 35, 36
  tel. 34 37-07-241, 34 37-07-232, 34 37-07-231, 34 37-07-269, 34 37-07-236,

  Kierownik Referatu: Beata Wojciechowska

  Pracownicy: Dominik Pałka, Joanna Bińczyk, Marzanna Łakomy, Arkadiusz Bulski, Marta Pentak, Małgorzata Karbownik, Agnieszka Marcinkowska, Agnieszka Stolarska, Łukasz Gmitruk, Agnieszka Kosętka

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • postępowanie egzekucyjne umarza się:

  - jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania,
  - jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo obowiązek nie istniał,
  - jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa,
  - gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego,
  - w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego,
  - jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia mimo że taki obowiązek ciążył na wierzycielu,
  - jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia takiego żądania,
  - na żądanie wierzyciela,
  - w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2018/02/22
data ostatniej aktualizacji: 2021/07/28
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/07/28