Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC037
Nazwa sprawy:

Odnotowywanie orzeczeń sądów i rozstrzygnięć organów państw obcych w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze PESELI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o odnotowanie orzeczenia sądu lub rozstrzygnięcia organu państwa obcego w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze PESEL - F-USC0371 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - oryginał orzeczenia/rozstrzygnięcia sądu lub innego organu państwa obcego
  - tłumaczenie orzeczenia/rozstrzygnięcia sądu lub innego organu państwa obcego, dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo przez konsula
  - dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 11 PLN
  - oryginał świadectwa określonego w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 – jeśli orzeczenie/rozstrzygnięcie zostało wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej
  - tłumaczenie świadectwa określonego w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 – jw.
  - dokument potwierdzający, że stronie pozwanej doręczono pismo wszczynające postępowanie – tylko w przypadku, gdy rzeczenie/rozstrzygnięcie zostało wydane w trybie zaocznym


IV. Dokumenty do wglądu
 • dokument tożsamości wnioskodawcy - jeśli wniosek składany jest osobiście

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* - 11 zł

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • bez zbędnej zwłoki

  TERMINY MOGĄ ULEC WYDŁUŻENIU Z UWAGI NA OGRACZENIA W PRACY ADMINISTRACJI WYWOŁANE SYTUACJĄ ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 21
  tel.: 34 37-07-495

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak – w przypadku braku możliwości odnotowania orzeczenia sądu lub rozstrzygnięcia organu państwa obcego, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy oraz informuje o prawie wystąpienia z wnioskiem o uznanie orzeczenia/rozstrzygnięcia do sądu okręgowego, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy zakończonej orzeczeniem sądu/rozstrzygnięciem organu państwa obcego lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy, a w braku tej podstawy – Sąd Okręgowy w Warszawie

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, wnioski o odnotowanie orzeczeń sądów i rozstrzygnięć organów państw obcych w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze PESEL mogą być przyjmowane osobiście wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP (w tym przypadku wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).
  Dokumenty złożone jako załączniki do wniosku nie podlegają zwrotowi.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2020/06/18
data ostatniej aktualizacji: 2020/10/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/10/12