Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC036
Nazwa sprawy:

Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnymI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - F-USC0361 pdf**

III. Wymagane załączniki
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport)

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* za wydanie zaświadczenia – 38 zł

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni - jeśli akty stanu cywilnego wnioskodawcy figurują w rejestrze stanu cywilnego lub zostały sporządzone w USC w Częstochowie, w innym przypadku - po wprowadzeniu aktów do rejestru stanu cywilnego przez właściwy USC (ok. 10 dni roboczych).

  UWAGA! TERMIN REALIZACJI USŁUGI MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU Z POWODU SYTUACJI ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 3
  tel.: 34 37-07-483

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zawiera oświadczenie o braku okoliczności mających wpływ na stan cywilny i nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

  Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, wnioski o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym nie są przyjmowane osobiście. Wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP (w tym przypadku wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

  Więcej informacji:
  https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-o-stanie-cywilnym

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2016/07/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/10/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/10/12