Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC035

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osobyI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydawanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - F-USC0351 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* za wydanie zaświadczenia – 24 zł

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni - jeśli akty stanu cywilnego wskazanej osoby figurują w rejestrze stanu cywilnego lub zostały sporządzone w USC w Częstochowie, w innym przypadku - po wprowa-dzeniu aktów do rejestru stanu cywilnego przez właściwy USC (ok. 10 dni roboczych).

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 9
  tel.: 34 37-07-488, 34 37-07-489

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, wnioski o wydanie zaświadczeń nie są przyjmowane osobiście. Wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP (w tym przypadku wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

  Zaświadczenie może otrzymać osoba, której ono dotyczy, jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże w tym interes prawny, sąd, prokurator,, organizacja społeczna, jeżeli jest to zgodne z jej celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2012/04/16
data ostatniej aktualizacji: 2020/10/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/10/12