Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC031

sekap
Nazwa sprawy:

Poświadczenie kopii dokumentu złożonego do akt zbiorowychI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o poświadczenie kopii dokumentu złożonego do akt zbiorowych - F-USC0311 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport)

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* od każdej poświadczanej pełnej lub rozpoczętej strony - 5 zł

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni

  TERMIN MOŻĘ ULEC WYDŁUŻENIU Z UWAGI NA OGRACZENIA W PRACY ADMINISTRACJI WYWOŁANE SYTUACJĄ ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 25
  tel.: 34 37-07-589
  Pracownicy: Sylwia Nieradkiewicz, Anna Gołębiewska-Macioł, Olga Wierzbicka, Magdalena Ostrowska

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, wnioski o poświadczenie kopii dokumentu złożonego do akt zbiorowych nie są przyjmowane osobiście. Wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP (w tym przypadku wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

  Kopie dokumentów dotyczących aktów s.c. z roku bieżącego wydawane są w poszczególnych refera-tach, tj. urodzenia - pokój nr 1, małżeństwa - pokój nr 3, zgonu - pokój nr 26.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/10/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/10/12