Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC027

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego


I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie odpisu aktu sporządzonego w USC w Częstochowie - F-USC0271 word pdf**
 • wniosek o wydanie odpisu aktu sporządzonego w USC w miejscowości innej niż Częstochowa - F-USC0272 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokument tożsamości wnioskodawcy jeśli wniosek składany jest osobiście

V. Opłaty
 • Opłaty skarbowe*:
  - odpis skrócony aktu s.c. - 22 zł,
  - odpis zupełny aktu s.c. - 33 zł

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni roboczych – jeśli akt został sporządzony w USC w Częstochowie,
  10 dni roboczych – jeśli akt został sporządzony w USC w miejscowości innej niż Częstochowa.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 9
  tel.: 34 37-07-488, 34 37-07-489
  Pracownicy: Katarzyna Borecka, Olga Kwiecień-Tłustochowicz, Teresa Konc

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Odpisy aktów stanu cywilnego z lat ubiegłych wydawane są w Referacie ds. Dokumentów Archiwalnych (pokój nr 9), natomiast odpisy z aktów sporządzonych w roku bieżącym wydawane są: urodzenie - pokój 1, małżeństwo - pokój 3, zgon - pokój 26.
  Odpisy może otrzymać osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże w tym interes prawny, sąd, prokurator,, organizacja społeczna, jeżeli jest to zgodne z jej celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
  Na prośbę wnioskodawcy odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być wydany na druku wielojęzycznych, zawierającym tłumaczenie na większość języków UE i honorowanym w krajach, które ratyfikowały Konwencję nr 16 sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Macedonia, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Serbia i Czarnogóra, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Włochy). Uwaga: odpisy na drukach wielojęzycznych nie zawierają osobnej rubryki: „nazwisko rodowe”.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w następujących punktach:
- Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9,
- ''Abakus'' s.c. w budynku przy ul. Legionów 90/100;
- Kiosk w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2019/06/11
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2019/06/11