Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC027

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego


I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz.1741 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie odpisu aktu sporządzonego w USC w Częstochowie (termin realizacji: do 7 dni roboczych) - F-USC0271 word pdf**
 • wniosek o wydanie odpisu aktu sporządzonego w USC w miejscowości innej niż Częstochowa (termin realizacji: do 10 dni roboczych) - F-USC0272 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód osobisty wnioskodawcy

V. Opłaty
 • Opłaty skarbowe*:
  - odpis skrócony aktu s.c. - 22 zł,
  - odpis zupełny aktu s.c. - 33 zł

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • do 10 dni roboczych

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 9
  tel.: 34 37-07-488, 34 37-07-489
  Pracownicy: Katarzyna Borecka, Olga Kwiecień-Tłustochowicz, Teresa Konc

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odmowa dokonania czynności następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika USC w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie kierowane jest do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Odpisy aktów stanu cywilnego z lat ubiegłych wydawane są w referacie ds. Dokumentów archiwalnych (pokój nr 9), natomiast odpisy z aktów sporządzonych w roku bieżącym wydawane są na poszczególnych stanowiska, w zależności od rodzaju zdarzenia (urodzenie – pokój 1, małżeństwo – pokój 3 lub zgon – pokój 26).
  Odpisy może otrzymać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, wstępny, zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek lub pełnomocnik oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny.
  Na prośbę wnioskodawcy odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być wydany na druku wielojęzycznych, zawierającym tłumaczenie na większość języków UE i honorowanym w krajach, które ratyfikowały Konwencję nr 16 sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Macedonia, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Serbia i Czarnogóra, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Włochy). Uwaga: odpisy na drukach wielojęzycznych nie zawierają osobnej rubryki: „nazwisko rodowe”.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Gmina Miasto Częstochowa z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.

Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

* Pobór opłaty skarbowej za czynności administracji rządowej i samorządowej w formie bezgotówkowej bez dodatkowych opłat na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy - ING BANK ŚLĄSKI S.A. 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367 w następujących oddziałach:
- Śląska 11/13 (budynek Urzędu Miasta),
- Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38,
- Aleja 11 Listopada 7a,
- Joselewicza 1,
- Kiedrzyńska 134,
- Dekabrystów 41.

U inkasentów opłaty skarbowej w następujących punktach:
- Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9,
- Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21,
- Kiosk w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13;
- ''Abakus'' s.c. w budynku przy ul. Legionów 90/100;
- Kiosk w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5
- PHU "MARZAH" Marian Zahotyniec przy ul. Dabrowskiego 26.


lub za pośrednictwem innych banków bądź Poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2016/11/21
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2016/11/21