Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC022

sekap
Nazwa sprawy:

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnegoI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego - F-USC0221 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - akty stanu cywilnego (w rejestrze stanu cywilnego), odpisy aktów stanu cywilnego, uwierzytelnione reprodukcje, odpisy lub wypisy dokumentów archiwalnych, zagraniczne dokumenty stanu cywilnego, o ile stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i odnoszą się do osoby, której akt dotyczy lub jej wstępnych,
  - dowód wniesienia opłaty skarbowej

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po uzupełnieniu aktu – 39 zł

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21,
  akty z roczników innych niż bieżący - pokój 9 - tel.: 34 37-07-488, 34 37-07-489
  akty urodzenia z bieżącego rocznika - pokój 1 - tel. 34 37-07-481
  akty małżeństwa z bieżącego rocznika - pokój 3 - tel. 34 37-07-483
  akty zgonu z bieżącego rocznika - pokój 26 - tel. 34 37-07-482


VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, wnioski o uzupełnienie aktu stanu cywilnego nie są przyjmowane osobiście. Wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP (w tym przypadku wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

  Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego występuje osoba, której akt dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy, osoba mająca w tym interes prawny lub prokurator. Jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu, uzupełnienia dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym.

  Więcej informacji:
  https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/uzupelnienie-i-sprostowanie-aktu-stanu-cywilnego

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/10/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/10/12