Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC017

sekap
Nazwa sprawy:

Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiegoI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie zaświadczenia - F-USC0171 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - dowód wniesienia opłaty skarbowej
  - dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo polskiego konsula. Proponujemy również zapytać w urzędach administracji na terenie krajów UE o możliwość otrzymania wielojęzycznego formularz tłumaczenia dokumentu wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1191 wydany w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego.

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport)

V. Opłaty
 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą - 38 zł

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni - jeśli akty stanu cywilnego osoby zamierzają-cej zawrzeć małżeństwo za granicą figurują w rejestrze stanu cywilnego lub zostały sporządzone w USC w Częstochowie, w innym przypadku - po wprowadzeniu aktów do rejestru stanu cywilnego przez właściwy USC (ok. 10 dni roboczych).

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 3
  tel.: 34 37-07-483

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Jeżeli kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • W związku z koniecznością złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. Załatwienie sprawy przez pełnomocnika (dodatkowa opłata skarbowa w wysokości 17 zł) będzie możliwe tylko jeśli zapewnienie zostało złożone przed polskim konsulem za granicą lub innym kierownikiem USC w Polsce.
  Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/10/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/10/12