Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC015

sekap
Nazwa sprawy:

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca


Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa usługi Urzędu Stanu Cywilnego zostały znacznie ograniczone. Oświadczenia niezbędne do nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie są przyjmowane do odwołania. Szczegółowe informacje pod numerem: 34 3707 481.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2086);

II. Wymagane wnioski
 • oświadczenie o nadaniu dziecku jednego z małżonków nazwiska jakie noszą lub nosiłyby wspólne dzieci małżonków (sporządzane w USC)

III. Wymagane załączniki
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej

IV. Dokumenty do wglądu
 • - dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żony (dowody osobiste lub paszporty)
  - dokument tożsamości dziecka lub legitymacja szkolna - jeżeli ukończyło 13 rok życia.

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* za przyjęcie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska, jakie noszą lub nosiłyby wspólne dzieci małżonków – 11 zł

VI. Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 1
  tel.: 34 37-07-481

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

  Dziecku nie można nadać nazwiska męża matki (żony ojca) gdy:

  - nosi ono nazwisko ojca

  albo

  - nosi ono nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

  Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (żony ojca), można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.

  Oświadczenie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

  Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki (żony ojca) ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.
  Protokół przyjęcia oświadczeń w/w osób stanowi podstawę naniesienia do aktu urodzenia wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się w miejscu przyjmowania oświadczeń. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się poza miejscem przyjmowania oświadczeń – protokół przekazywany jest niezwłocznie do właściwego urzędu stanu cywilnego.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/06/18
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/06/18