Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC012

sekap
Nazwa sprawy:

Sporządzenie aktu urodzenia


I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 682);

II. Wymagane wnioski
 • brak

III. Wymagane załączniki
 • Jeśli zgłoszenia urodzenia dokonuje inna osoba niż rodzice, konieczne jest przedstawienie pisemnego upoważnienie wydane przez rodziców dziecka, zawierającego wskazanie imienia bądź imion dla dziecka oraz dokładne dane o rodzicach: stan cywilny, adresy pobytu stałego, numery PESEL.

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokument tożsamości zgłaszającego (dowód osobisty lub paszport), a w sytuacji jednoczesnego uznania ojcostwa dziecka - dokumenty tożsamości obojga rodziców

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie (po uzyskaniu ze szpitala zgłoszenia urodzenia noworodka)

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 1
  tel.: 34 37-07-481

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Po tym terminie sporządzenie aktu urodzenia oraz wybór imion następują z urzędu.
  Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność prawną, pod warunkiem, że ukończyli 16 lat. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
  Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2017/07/01
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2017/07/01