Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC011

sekap
Nazwa sprawy:

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi


Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, aż do odwołania zawieszone są wszelkie procedury związane z zawarciem związku z małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi. Prosimy o kontakt telefoniczny – tel. 34 3707 483.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2086);
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • brak

III. Wymagane załączniki
 • w przypadku obywateli polskich – dowód wniesienia opłaty skarbowej; cudzoziemcy - dowód wniesienia opłaty skarbowej oraz dokumenty opisane w procedurze zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce, karta usługi: Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokumenty tożsamości przyszłych małżonków (dowody osobiste lub paszporty)

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

VI. Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie - jeśli akty urodzenia przyszłych małżonków figurują w rejestrze stanu cywilnego lub zostały sporządzone w USC w Częstochowie, w innym przypadku - po wprowadzeniu aktów urodzenia do rejestru stanu cywilnego przez właściwy USC (ok. 10 dni roboczych).

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 3
  tel.: 34 37-07-483

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Jeżeli kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Wydane zaświadczenie jest ważne przez przez sześć miesięcy od daty wystawienia.

  Jeżeli kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

  Związek małżeński w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi zostaje zawarty gdy mężczyzna i kobieta w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa.

  Związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia. W przypadku kobiet - od 16 roku życia, za zgodą sądu rodzinnego.
  Pozostałe przeszkody małżeńskie to:
  - ubezwłasnowolnienie całkowite,
  - choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy (chyba, że sąd uzna, że stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa),
  - pozostawanie w innym związku małżeńskim,
  - pokrewieństwo i powinowactwo (nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej, jednakże sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi),
  - fakt pozostawania obu osób w stosunku przysposobienia.

  Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przesłanek małżeństwo nie może być zawarte, a jeśli mimo ich istnienia zostało zawarte, każdy z małżonków w warunkach określonych przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 10-16 Krio) może żądać jego unieważnienia.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/10/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/10/12