Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC010

sekap
Nazwa sprawy:

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC


I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 788);
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz.1741 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827);

II. Wymagane wnioski
 • brak

III. Wymagane załączniki

IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód osobisty

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Małżeństwo przed przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, może być zawarte, po upływie miesiąca od złożenia przez osoby zamierzając je zawrzeć pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Procedura wnioskowania o skrócenie terminu opisana jest w karcie usługi: Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 3
  tel.: 34 37-07-483

  Wstępnej rezerwacji terminu zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem USC można dokonać online, korzystając z SYSTEMU UMAWIANIA WIZYT w Urzędzie Miasta Częstochowy

  Pracownik: Małgorzata Kurpios

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczenia o zawarciu małżeństwa, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę przyjęcia oświadczenia.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia. W przypadku kobiet - od 16 roku życia, za zgodą sądu rodzinnego.
  Pozostałe przeszkody małżeńskie to:
  - ubezwłasnowolnienie całkowite,
  - choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy (chyba, że sąd uzna, że stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa),
  - pozostawanie w innym związku małżeńskim,
  - pokrewieństwo i powinowactwo (nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej, jednakże sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi),
  - fakt pozostawania obu osób w stosunku przysposobienia.

  Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przesłanek małżeństwo nie może być zawarte, a jeśli mimo ich istnienia zostało zawarte, każdy z małżonków w warunkach określonych przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 10-16 Krio) może żądać jego unieważnienia.
  Miejsce zawarcia małżeństwa - Co do zasady zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC odbywa się w siedzibie USC. Są jednak dwa wyjątki od tej zasady
  1) jeżeli osoba wstępująca w związek małżeński jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności - zawarcie małżeństwa, na wniosek osoby zamierzającej je zawrzeć, może nastąpić poza lokalem USC (bez dodatkowych opłat)
  2) jeżeli osoby wstępujące w związek małżeński chcą go zawrzeć poza siedzibą USC z innych powodów niż powyższe, mogą wskazać takie miejsce (na terenie Częstochowy) jeśli zapewnia ono uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (dodatkowa opłata 1 000 zł)

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Gmina Miasto Częstochowa z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.

Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

* Pobór opłaty skarbowej za czynności administracji rządowej i samorządowej w formie bezgotówkowej bez dodatkowych opłat na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy - ING BANK ŚLĄSKI S.A. 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367 w następujących oddziałach:
- Śląska 11/13 (budynek Urzędu Miasta),
- Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38,
- Aleja 11 Listopada 7a,
- Joselewicza 1,
- Kiedrzyńska 134,
- Dekabrystów 41.

U inkasentów opłaty skarbowej w następujących punktach:
- Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9,
- Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21,
- Kiosk w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13;
- ''Abakus'' s.c. w budynku przy ul. Legionów 90/100;
- Kiosk w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5
- PHU "MARZAH" Marian Zahotyniec przy ul. Dabrowskiego 26.


lub za pośrednictwem innych banków bądź Poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2016/11/21
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2016/11/21