Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC010

sekap
Nazwa sprawy:

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC


Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, aż do odwołania zawieszone są wszelkie procedury związane z zawarciem związku z małżeńskiego.
Zaplanowane już uroczystości ślubne odbędą się w ustalonym ternie, jednak w ceremonii będą mogły uczestniczyć jedynie osoby zawierające związek małżeński oraz ich świadkowie. Szczegółowe informacje pod numerem: 34 3707 483.
Wciąż istnieje możliwość zarezerwowania terminu ślubu w SYSTEMIE UMAWIANIA WIZYT Urzędu Miasta Częstochowy. Zarezerwowanie terminu ma charakter wyłącznie techniczny, bez gwarancji odbycia się uroczystości.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2086);
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • brak

III. Wymagane załączniki
 • w przypadku obywateli polskich – dowód wniesienia opłaty skarbowej; cudzoziemcy - dowód wniesienia opłaty skarbowej oraz dokumenty opisane w procedurze zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce, karta usługi: Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokumenty tożsamości przyszłych małżonków (dowody osobiste lub paszporty)

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł; w przypadku zawarcia małżeństwa poza lokalem USC opłata dodatkowa wynosi 1000 zł

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Małżeństwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cy-wilnego może być zawarte po upływie miesiąca od złożenia przez osoby zamierzające je zawrzeć pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawar-cie tego małżeństwa. Złożenie zapewnień jest możliwe pod-czas pierwszej wizyty w USC, jeśli akty urodzenia przyszłych małżonków figurują w rejestrze stanu cywilnego lub zostały sporządzone w USC w Częstochowie, w innym przypadku - po wprowadzeniu aktów urodzenia do rejestru stanu cywil-nego przez właściwy USC (ok. 10 dni roboczych). Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania, jeśli przemawiają za tym ważne względy. Procedura wnioskowania o skrócenie terminu opisana jest w karcie usługi: Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 3
  tel.: 34 37-07-483

  Wstępnej rezerwacji terminu zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem USC można dokonać online, korzystając z SYSTEMU UMAWIANIA WIZYT w Urzędzie Miasta Częstochowy


VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczenia o zawarciu małżeństwa, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę przyjęcia oświadczenia.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia. W przypadku kobiet - od 16 roku życia, za zgodą sądu rodzinnego.
  Pozostałe przeszkody małżeńskie to:
  - ubezwłasnowolnienie całkowite,
  - choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy (chyba, że sąd uzna, że stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa),
  - pozostawanie w innym związku małżeńskim,
  - pokrewieństwo i powinowactwo (nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej, jednakże sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi),
  - fakt pozostawania obu osób w stosunku przysposobienia.

  Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przesłanek małżeństwo nie może być zawarte, a jeśli mimo ich istnienia zostało zawarte, każdy z małżonków w warunkach określonych przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 10-16 Krio) może żądać jego unieważnienia.
  Miejsce zawarcia małżeństwa - Co do zasady zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC odbywa się w siedzibie USC. Są jednak dwa wyjątki od tej zasady
  1) jeżeli osoba wstępująca w związek małżeński jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności - zawarcie małżeństwa, na wniosek osoby zamierzającej je zawrzeć, może nastąpić poza lokalem USC (bez dodatkowych opłat)
  2) jeżeli osoby wstępujące w związek małżeński chcą go zawrzeć poza siedzibą USC z innych powodów niż powyższe, mogą wskazać takie miejsce (na terenie Częstochowy) jeśli zapewnia ono uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (dodatkowa opłata 1 000 zł)

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/10/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/10/12