Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC008

sekap
Nazwa sprawy:

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa


Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, aż do odwołania zawieszone są wszelkie procedury związane z zawarciem związku z małżeńskiego, w tym także procedurą skrócenia terminu na zawarcie małżeństwa.
Zaplanowane już uroczystości ślubne odbędą się w ustalonym ternie, jednak w ceremonii będą mogły uczestniczyć jedynie osoby zawierające związek małżeński oraz ich świadkowie. Szczegółowe informacje pod numerem: 34 3707 483.
Wciąż istnieje możliwość zarezerwowania terminu ślubu w SYSTEMIE UMAWIANIA WIZYT Urzędu Miasta Częstochowy. Zarezerwowanie terminu ma charakter wyłącznie techniczny, bez gwarancji odbycia się uroczystości.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2086);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - F-USC0081 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - dokumenty potwierdzające powód do skrócenia terminu
  - dowód wniesienia opłaty skarbowej

IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód osobisty wnioskodawców

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* za wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł

VI. Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 3
  tel.: 34 37-07-483

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Jeżeli Kierownik USC odmawia wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę usc o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/10/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/10/12