Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC004

sekap
Nazwa sprawy:

Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dzieckaI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2086);

II. Wymagane wnioski
 •  protokół oświadczenia o uznaniu ojcostwa (sporządzane w USC)

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • - dokument tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty),
  - dokument tożsamości dziecka lub legitymacja szkolna - jeżeli ukończyło 13 rok życia.
  - karta ciąży lub zaświadczenie lekarskie o ciąży – jeśli rodzice dziecka chcą złożyć oświadczenia niezbędne do uznania ojcostwa dziecka poczętego.

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 1
  tel.: 34 37-07-481

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
  Uznać ojcostwo można:
  - tylko dziecka do którego nie zaszło domniemanie pochodzenia od męża matki lub gdy zostało zaprzeczone ojcostwo,
  - gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,
  - gdy dziecko jest małoletnie,
  - przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

  Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i nie uzyskała pełnoletności oraz nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, tylko przed sądem opiekuńczym.

  Dziecko które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa.
  Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
  § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
  § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
  § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

  Uznania ojcostwa można dokonać:
  - przed każdym kierownikiem USC na terenie Polski,
  - przed sądem opiekuńczym,
  za granicą przed konsulem, jeśli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/06/18
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/06/18