Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC002

sekap
Nazwa sprawy:

Odtworzenie treści aktu urodzenia


Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa usługa jest świadczona wyłącznie drogą korespondencyjną lub po wcześniejszym umówieniu wizyty, tel.: 34 37-07-481.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia - F-USC0021 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - dowód wniesienia opłaty skarbowej,
  - oryginały wszelkich dokumentów potwierdzających fakt sporządzenia aktu będącego przedmiotem odtworzenia,
  - urzędowe tłumaczenie wyżej wymienionych dokumentów, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo polskiego konsula, ewentualnie formularz wielojęzyczny, wydany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1191 w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej,
  - dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub istnienie interesu prawnego – wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba inna niż uprawniona.


IV. Dokumenty do wglądu
 • Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport).

V. Opłaty
 • Opłata skarbowa* za wydanie odpisu zupełnego aktu małżeństwa po dokonaniu odtworzenia - 39 zł.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

  TERMINY MOGĄ ULEC WYDŁUŻENIU Z UWAGI NA OGRACZENIA W PRACY ADMINISTRACJI WYWOŁANE SYTUACJĄ ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 1
  tel.: 34 37-07-481

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Z wnioskiem o odtworzenie aktu może wystąpić osoba, której akt dotyczy lub osoba, która wykaże interes prawny w odtworzeniu.
  Dokumenty będące podstawą odtworzenia nie podlegają zwrotowi.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/10/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/10/12