Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
ST008

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie wyciągów z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych


Zgodnie z Zarządzeniem nr 841.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Częstochowy i wynikającym z niego zamknięciem Urzędu Miasta Częstochowy dla interesantów - załatwianie spraw odbywa się poprzez korespondencję tradycyjną (przesłanie kompletnych dokumentów na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, Promocji i Sportu, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) lub za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami zajmującymi się daną sprawą lub elektronicznie na adres kps@czestochowa.um.gov.pl.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1133);
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2261);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • druk wniosku o wydanie wyciągu z ewidencji - F-ST0071 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • W przypadku zmian w składzie zarządu załącza się następujące dokumenty:
  1. Kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) lub oryginał protokołu walnego zebrania wraz uchwałami - protokół posiedzenia zarządu,
  2. Kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) lub oryginał listy obecności na walnym zebraniu - posiedzeniu zarządu.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* za wydanie wyciągu: 5 zł za każdą stronę

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 3
  tel.: 34 37-07-553
  Pracownik: Janusz Sośniak

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2007/01/01
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/09