Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
ST007

sekap
Nazwa sprawy:

Ewidencja pól biwakowych


Zgodnie z Zarządzeniem nr 841.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Częstochowy i wynikającym z niego zamknięciem Urzędu Miasta Częstochowy dla interesantów - załatwianie spraw odbywa się poprzez korespondencję tradycyjną (przesłanie kompletnych dokumentów na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, Promocji i Sportu, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) lub za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami zajmującymi się daną sprawą lub elektronicznie na adres kps@czestochowa.um.gov.pl.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 2211);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2166);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. z 2011 r. Nr 10 poz. 54)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o zaszeregowanie obiektu do rodzaju ''pole biwakowe'' - F-ST0071 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. Wniosek o zaszeregowanie obiektu do rodzaju ''pole biwakowe'' na załączonym formularzu.
  2. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu.
  3. Książka obiektu z wpisami potwierdzającymi przeprowadzenie okresowych kontroli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu.
  4. Opinia właściwej miejscowo miejskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej.
  5. Opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
  6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy.
  7. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  8. Dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań dot. wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* za zaszeregowanie obiektu: 100 zł (zgodnie z § 2 ust.1 pkt.7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego),

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 3
  tel.: 34 37-07-471
  Pracownik: Marcin Dobrzański

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2005/04/25
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/09