Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
ST005

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy


Zgodnie z Zarządzeniem nr 841.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Częstochowy i wynikającym z niego zamknięciem Urzędu Miasta Częstochowy dla interesantów - załatwianie spraw odbywa się poprzez korespondencję tradycyjną (przesłanie kompletnych dokumentów na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, Promocji i Sportu, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) lub za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami zajmującymi się daną sprawą lub elektronicznie na adres kps@czestochowa.um.gov.pl.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 955);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. z 2000 r. Nr 18, poz. 234 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o dopuszczenie do użytkowania strzelnicy - F-ST0051 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. Regulamin strzelnicy w 2 egzemplarzach wraz z:
  - planem graficznym strzelnicy z oznaczeniem: stanowisk strzeleckich, punktu sanitarnego, dróg ewakuacji, miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
  -wzorem książki rejestru pobytu na strzelnicy,
  -wykazem sygnałów alarmowych,
  -informacją o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej,
  -kserokopią dokumentu potwierdzającego odbycie przeszkolenia osoby prowadzącej strzelanie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego (oryginał do wglądu).
  2. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie strzelnicy do użytkowania (oryginał do wglądu).
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wys. 10 zł.


IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* 10 zł za wydanie decyzji

VI. Termin załatwienia sprawy
 • w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 3
  tel.: 34 37-07-553
  Pracownik: Janusz Sośniak

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/12/03
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/12/03