Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO080
Nazwa sprawy:

Wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia z rejestru mieszkańców (potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy)


W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu można złożyć w formie pisemnej przesyłając pocztą tradycyjną lub za pomocą platformy ePUAP/SEKAP.

I. Podstawa Prawna
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 860)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza - F-SO0801 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • Oryginał wydanego zaświadczenia.
  Dowód wniesienia opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.
  W przypadku, gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie.

IV. Dokumenty do wglądu
 • Dowód osobisty

V. Opłaty
 • 17 zł opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza (nie jest to opłata skarbowa) - można jej dokonać w opłatomatach Urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku - 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 7 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, I piętro, sala 111,
  tel.: 34 37 07 702, 34 37 07 718,
  Pracownicy: Justyna Kowacz, Agnieszka Mazur, Arkadiusz Staniec,Grażyna Szarek, Joanna Urbanik, Anna Daroń, Katarzyna Dudek, Agnieszka Kwapisz, Magdalena Rogacz, Paweł Stryjewski;

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się:

  1. Jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy.
  2. Po wydaniu zaświadczenia z rejestru mieszkańców potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy. W tym przypadku należy załączyć do wniosku oryginał dokumentu, do którego ma zostać sporządzony wielojęzyczny formularz.

  Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały bądź czasowy.
  Wniosek o jego wydanie składa się w postaci odpowiedniej do postaci złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia.

  Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania zaświadczenia, do którego ma być dołączony formularz.

  Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2020/01/16
data ostatniej aktualizacji: 2020/01/16
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/01/16