Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO077
Nazwa sprawy:

Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a i ich przechowywanie na parkingu strzeżonymI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011r. Nr 143 poz. 845 z późniejszymi zmianami)

II. Wymagane wnioski
 • brak

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • Dokumenty wymagane do odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego:

  1. Dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) pojazdu bądź inny dokument przedstawiający prawo do dysponowania nim,a w sytuacji zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez upoważnione do tego służby – stosowne pokwitowanie;

  2. Opłata za usunicie i przechowywanie pojazdu.


V. Opłaty
 • Opłaty za usuniecie pojazdów z drogi i za dobę ich przechowywania na parkingu strzeżonym pobierane są według stawek określonych w uchwale nr 9.II.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.

  Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy nr Bank Handlowy w Warszawie S.A. 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003.

  W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko i adres wpłacającego; opłata za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym; numer rejestracyjny pojazdu; dopuszczalną masę całkowitą pojazdu i ilość dni przechowywania na parkingu strzeżonym.

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Sprawy załatwia się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2018r., poz. 2096 ze zmianami)
  Sprawa załatwiana jest w urzędzie niezwłocznie.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, II piętro, pokój 220
  tel.: 34 37-07-720
  Pracownicy: Agata Głowacz, Marta Wrona

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

  2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność Gminy z mocy ustawy.

  3. Przepisy ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

  4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

  Odbiór pojazdu jest możliwy po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty na rzecz Gminy Miasta Częstochowy za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz zezwolenia na odbiór pojazdu wydanego przez podmiot wydający dyspozycję jego usunięcia.

  W przypadku nieodebrania pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 50a, ustawy prawo o ruchu drogowym z parkingu strzeżonego w ciągu 6 miesięcy od jego usunięcia Prezydent przejmuje na własność Gminy usunięty pojazd. Wówczas koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów.

  W 2021 roku jednostką uprawnioną do usuwania z drogi na terenie na terenie Miasta Częstochowy pojazdów usuniętych w trybie art.50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym i przemieszczania ich na parking strzeżony przy ul. Marysia 93 w Częstochowie, jest firma: Auto Pomoc Serwis Sp. z o.o., ul. Gminna 14A, 42-221 Częstochowa, tel. 34 3726600, 880 28 58 28.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2013/08/01
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/25
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/25