Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO076
Nazwa sprawy:

Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 130a i ich przechowywanie na parkingu strzeżonymI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2285)

II. Wymagane wnioski
 • brak

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • Dokumenty wymagane do odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego:

  1. Dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) pojazdu bądź inny dokument przedstawiający prawo do dysponowania nim, a w sytuacji zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez upoważnione do tego służby – stosowne pokwitowanie;

  2. Zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, wydane przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi. Zezwolenie wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości, dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:
  - pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy prawo o ruchu drogowym – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu wynika, że przed zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego umowa ta nie była zawarta, warunkiem zwrotu zatrzymanego dokumentu jest dodatkowo wniesienie opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w odrębnych przepisach,
  - pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy prawo o ruchu drogowym – także zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 przywołanej ustawy.


V. Opłaty
 • Opłaty za usuniecie pojazdów z drogi i za dobę ich przechowywania na parkingu strzeżonym pobierane są według stawek określonych w uchwale nr 9.II.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.

  Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy nr Bank Handlowy w Warszawie S.A. 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003.

  W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko i adres wpłacającego; opłata za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym; numer rejestracyjny pojazdu; dopuszczalną masę całkowitą pojazdu i ilość dni przechowywania na parkingu strzeżonym.

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Sprawy załatwia się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2018r., poz. 2096 ze zmianami)
  Sprawa załatwiana jest w urzędzie niezwłocznie.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, II piętro, pokój 220
  tel.: 34 37-07-720
  Pracownicy: Agata Głowacz, Marta Wrona

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Pojazd jest usuwany z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym:
  1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
  1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
  3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lib nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliska drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
  4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;
  5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

  1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2 – Kaucję pobiera się w terminie późniejszym w formie przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary, przy czym koszty przelewu ponosi obowiązany podmiot.

  2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
  1) kierowała nim osoba:
  a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
  2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

  2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

  Odbiór pojazdu jest możliwy po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty na rzecz Gminy Miasta Częstochowy za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz zezwolenia na odbiór pojazdu wydanego przez podmiot wydający dyspozycję jego usunięcia.

  W przypadku nieodebrania pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a, ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym z parkingu strzeżonego w ciągu 3 miesięcy od jego usunięcia Prezydent występuje z wnioskiem do Sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Wówczas koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów.

  W 2021 roku jednostką uprawnioną do usuwania z drogi na terenie Miasta Częstochowy pojazdów usuniętych w trybie art.50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym i przemieszczania ich na parking strzeżony przy ul. Marysia 93 w Częstochowie, jest firma: Auto Pomoc Serwis Sp. z o.o., ul. Gminna 14A, 42-221 Częstochowa, tel. 34 3726600, 880 28 58 28.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2013/08/01
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/25
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/25