Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO075
Nazwa sprawy:

Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne


W związku z sytuacją epidemiczną wypełniony prawidłowo wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w oryginale oraz kserokopiach można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wydane zezwolenie zostanie odesłane wraz z oryginałami dokumentów na adres wskazany w podaniu, które należy dołączyć do wniosku.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1268 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 603 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojzadów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1288)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014r., poz. 937 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r., poz. 1206)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1659);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne - F-SO0751 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. Pełnomocnictwo w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.
  2. Kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami.
  3. Kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań psychologicznych osób kierujących pojazdami.
  4.Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
  5. Aktualne zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu oraz spełnieniu wymagań w zakresie badań lekarskich I psychologicznych.
  6. Kserokopia prawa jazdy.

IV. Dokumenty do wglądu
 • oryginały wszystkich załączników oraz dowód osobisty.

V. Opłaty
 • 50 zł za wydanie zezwolenia. Opłata dokonana na konto:
  Urząd Miasta Częstochowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003

  Opłaty można dokonać przy pomocy karty płatniczej w punkcie opłat Urzędu Miasta Częstochowy ul. Jerzego Waszyngtona 5, I piętro.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • do 7 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, II piętro, pokój 223 stanowisko 12 i 13
  tel.: 34 37-07-725
  Pracownicy: Agata Drynda, Małgorzata Kalek

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2013/06/18
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/08
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/08