Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO072

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) wskutek ich zniszczenia lub utratyI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z późniejszymi zmianami z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016 r., poz. 689)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojzadów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1288)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych:
  - dowód rejestracyjny,
  - zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tabilic (tablicy) rejestracyjnych
  - druga tablica rejestracyjna.

  2. W przypadku zniszczenia tablic:
  - dowód rejestracyjny,
  - dwie tablice rejestracyjne,
  - dowód osobisty.

IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód osobisty

V. Opłaty
 • - jedna biała tablica rejestracyjna + znaki legalizacyjne - 52,50 zł + opłata ewidencyjna - 0,50 zł ;
  - dwie białe tablice rejestracyjne + znaki legalizacyjne - 92,50 zł + opłata ewidencyjna - 0,50 zł ;
  - biała tablica rejestracyjna motorowerowa - 42,50 zł + opłata ewidencyjna - 0,50 zł ;

  Opłata rejestracyjna: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003
  Opłata ewidencyjna: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 02 1030 1104 0000 0000 9325 1005

  Opłaty można dokonać przy pomocy karty płatniczej w punkcie opłat Urzędu Miasta Częstochowy ul. Jerzego Waszyngtona 5, I piętro.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • do 7 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Składanie wniosków: ul. Jerzego Waszyngtona 5, II piętro, pokój 223
  tel.: 34 37 07 724
  Pracownicy: Piotr Kardynał. Marzena Dziubek, Agnieszka Sobczyk, Marta Zakrzewska, Adriana Cierpiał, Beata Zjawiona, Joanna Cypryńska, Michał Stala, Monika Kowalik, Anna Reterska, Magdalena Nowak

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • W związku z wprowadzeniem nowych przepisów z zakresu rejestracji pojazdów, od 01.06.2018r. obowiązuje nowy wzór tablic (zmianie uległa wielkość czcionki) wtórniki tych tablic produkuje się i wydaje odpowiednio:
  - W KOMPLECIE
  - jako pojedynczą tablicę rejestracyjną, jeżeli dla oznaczenia pojazdu (przyczepa, naczepa, motocykl, ciągnik rolniczy, samochodowy inny) albo bagażnika wydana była wcześniej jedna tablica rejestracyjnaKlauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2010/09/20
data ostatniej aktualizacji: 2020/10/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/10/12