Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO068

sekap
Nazwa sprawy:

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela


W związku z epidemią koronawirusa w celu rejestracji pojazdu należy telefonicznie ustalić termin wizyty, nr. telefonu: 34 3707 722, 34 3707 724.
Dokumenty (oryginały) wraz z tablicami, wnioskiem i opłatami można również składać za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres:
Urząd Miasta Częstochowy
Referat Komunikacji
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z późniejszymi zmianami z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojzadów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1288)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1088)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2012r. poz. 481)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016 r., poz. 689)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu - F-SO0681 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - potwierdzenia wniesienia opłaty,
  - dowód własności pojazdu,
  - dowód rejestracyjny, w przypadku, gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku obie części dowodu,
  - dowód odprawy celnej przywozowej jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego (tj. spoza Unii Europejskiej),
  - dokument potwierdzającego zapłatę akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
  - tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  - tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany - w przypadku braku tablic, stosowne oświadczenie osoby sprowadzającej pojazd,

  W przypadkach szczególnych rodzaj i liczba załączników może ulec zmianie;
  Wszystkie załączniki do wniosku należy przedłożyć w oryginale.

  Istnieje możliwość pobrania tablic tymczasowych celem wywozu pojazdu za granicę.


IV. Dokumenty do wglądu
 • dokument określający tożsamość właściciela:
  - w przypadku osoby fizycznej - dowód osobisty, pełnomocnictwo pisemne do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaściciela/li/;
  - w przypadku osoby prawnej - oryginały aktualnego wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, pełnomocnictwo pisemne - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (z wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta);
  - dokumenty tożsamości - tym przypadku pojazd będzie rejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pełnomocnictwo pisemne do załatwienia sprawy, udzielone pełnomocnikowi w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaściciela/li/;

  Wszystkie załączniki do wniosku należy przedłożyć w oryginale.

V. Opłaty
 • TABLICE TYMCZASOWE:

  1. SAMOCHODOWE:
  - 61 zł opłata rejestracyjna + 1 zł opłata ewidencyjna;

  2. MOTOCYKLOWE:
  - 36,75 zł opłata rejestracyjna + 1 zł opłata ewidencyjna;

  3. NA PRZYCZEPY:
  - 39,75 zł opłata rejestracyjna + 1 zł opłata ewidencyjna;

  4. MOTOROWEROWE:
  - 36,75 zł opłata rejestracyjna + 1 zł opłata ewidencyjna;


  TABLICE TYMCZASOWE WYWOZOWE:

  1. SAMOCHODOWE:
  - 111 zł opłata rejestracyjna + 1 zł opłata ewidencyjna;

  2. MOTOCYKLOWE I NA PRZYCZEPY:
  - 64,75 zł opłata rejestracyjna + 1 zł opłata ewidencyjna;

  3. MOTOROWEROWE:
  - 54,75 zł opłata rejestracyjna + 1 zł opłata ewidencyjna;


  Opłata rejestracyjna: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003
  Opłata ewidencyjna: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 02 1030 1104 0000 0000 9325 1005

  Opłaty można dokonać przy pomocy karty płatniczej w punkcie opłat Urzędu Miasta Częstochowy ul. Jerzego Waszyngtona 5, I piętro.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Składanie wniosków: ul. Jerzego Waszyngtona 5, II piętro, pokój 223
  tel.: 34 37 07 724
  Pracownicy: Piotr Kardynał. Marzena Dziubek, Agnieszka Sobczyk, Marta Zakrzewska, Adriana Cierpiał, Beata Zjawiona, Joanna Cypryńska, Michał Stala, Monika Kowalik, Anna Reterska, Magdalena Nowak

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2010/09/13
data ostatniej aktualizacji: 2020/10/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/10/12