Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO064

sekap
Nazwa sprawy:

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy


W związku z epidemią koronawirusa w celu rejestracji pojazdu wszystkie wymagane dokumenty (oryginały) wraz z tablicami, wnioskiem i opłatami należy składać za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres:
Urząd Miasta Częstochowy
Referat Komunikacji
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z późniejszymi zmianami z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2060 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 451)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2016 r., poz. 457)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojzadów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1288)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1088)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2012r. poz. 481)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późniejszymi zmianami)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu - F-SO0641 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - potwierdzenia wniesienia opłaty,
  - dowód własności pojazdu,
  - dowód rejestracyjny, w przypadku, gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku obie części dowodu,
  - dowód odprawy celnej przywozowej jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego (tj. spoza Unii Europejskiej),
  - dokument potwierdzającego zapłatę akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
  - w przypadku braku aktualnego badania technicznego zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania,
  - tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  - tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany - w przypadku braku tablic, stosowne oświadczenie osoby sprowadzającej pojazd,


  w przypadkach szczególnych rodzaj i liczba załączników może ulec zmianie;

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokument określający tożsamość właściciela:
  - w przypadku osoby fizycznej - dowód osobisty, pełnomocnictwo pisemne do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaściciela/li/;
  - w przypadku osoby prawnej - oryginały aktualnego wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, pełnomocnictwo pisemne - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (z wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta);
  - dokumenty tożsamości - tym przypadku pojazd będzie rejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pełnomocnictwo pisemne do załatwienia sprawy, udzielone pełnomocnikowi w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaściciela/li/;

  Wszystkie załączniki do wniosku należy przedłożyć w oryginale.

V. Opłaty
 • SAMOCHÓD,
  CIĄGNIK SAMOCHODOWY:
  - 253,50 zł + 2,50 zł opłata ewidencyjna;

  NACZEPA,
  PRZYCZEPA,
  - 120 zł + 1,50 zł opłata ewidencyjna;

  MOTOROWER:
  - 110 zł + 1,50 zł opłata ewidencyjna;

  MOTOCYKL:
  - 195 zł + 2 zł opłata ewidencyjna;

  Opłata rejestracyjna: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003
  Opłata ewidencyjna: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 02 1030 1104 0000 0000 9325 1005

  Opłaty można dokonać przy pomocy karty płatniczej w punkcie opłat Urzędu Miasta Częstochowy ul. Jerzego Waszyngtona 5, I piętro.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Składanie wniosków: ul. Jerzego Waszyngtona 5, II piętro, pokój 223
  tel.: 34 37 07 724
  Pracownicy: Wiktor Bogdanowicz, Joanna Cypryńska, Piotr Kardynał, Bożena Kubarska, Jolanta Lityńska, Magdalena Molenda, Michał Stala, Żaneta Ślęzak, Iwona Telehojna, Bożena Traczyk, Marta Wrona, Agata Wysocka, Marta Zakrzewska, Beata Zjawiona, Bożena Płocica, Sylwia Rogalska

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w następujących punktach:
- Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9,
- ''Abakus'' s.c. w budynku przy ul. Legionów 90/100.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2010/09/13
data ostatniej aktualizacji: 2020/10/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/10/12