Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO056

sekap
Nazwa sprawy:

Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu dla kierowców zawodowych


W związku z sytuacją epidemiczną wypełniony prawidłowo wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wyprodukowane prawo jazdy zostanie odesłane na adres wskazany w podaniu, które należy dołączyć do wniosku W przypadku kierowcy posiadającego prawo jazdy należy je przesłać do urzędu wraz z podaniem w celu jego unieważnienia i wydania nowego dokumentu.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1268 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 919 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 235, poz.1701)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojzadów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1288)

II. Wymagane wnioski

III. Wymagane załączniki
 • - świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego;
  - orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  - orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  - kserokopia posiadanego prawa jazdy;
  - kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70%–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 231 wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
  - dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.

IV. Dokumenty do wglądu
 • - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i adresem
  - prawo jazdy.

V. Opłaty
 • - opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł na konto: Urząd Miasta Częstochowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A. 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003;
  - opłata ewidencyjna - 0,50 zł na konto: Urząd Miasta Częstochowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A. 02 1030 1104 0000 0000 9325 1005;

  Opłaty można dokonać przy pomocy karty płatniczej w punkcie opłat Urzędu Miasta Częstochowy ul. Jerzego Waszyngtona 5, I piętro.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Do miesiąca od daty wpływu dokumentów.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, II piętro, pokój 223 stanowisko 12 i 13
  tel.: 34 37-07-725
  Pracownicy: Agata Drynda, Małgorzata Kalek

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2009/09/15
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/09