Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO054

sekap
Nazwa sprawy:

Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowcówI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1268 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 162);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z. 2019 r., poz. 596)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r., poz. 1206)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018r., poz. 1885)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych - F-SO0541 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców uzyska przedsiębiorca, który złożył wniosek wraz z oświadczeniem oraz spełnia następujące warunki:
  1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

  a) salę wykładową
  b) pomieszczenie biurowe
  c) plac manewrowy
  d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy


  2. zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę
  w szkoleniu kandydatów na kierowców w zakresie określonym we wniosku lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania

  3. posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia

  4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub za przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

  Do wniosku należy dołączyć :
  -kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego,
  -zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciw dokumentom,
  -kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki posiada,
  - dokument nadający numer REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada,
  -kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie pomieszczenia biura obsługi,
  -kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie sali wykładowej,
  -kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie placu manewrowego do nauki jazdy,
  -kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie pojazdu przystosowanego do nauki jazdy,
  -kserokopię aktualnej legitymacji instruktora (w przypadku wnioskodawcy, który jest instruktorem) lub umowę o pracę z przynajmniej jednym instruktorem nauki jazdy zatrudnianym przez wnioskodawcę.

IV. Dokumenty do wglądu
 • oryginały przedłożonych dokumentów oraz dowód osobisty lub w przypadku firm dokument rejestracji firmy

V. Opłaty
 • - opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - 500 zł na konto Urzędu Miasta Częstochowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003;

  - opłata za rozszerzenie zakresu szkolenia ośrodka kierowców 500 zł na kontoUrzędu Miasta Częstochowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003;

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, II piętro, pokój 219
  tel.: 34 37 07 719
  Pracownik: Magdalena Molenda

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Po wydaniu zaświadczenia następuje wpisanie danych ośrodka do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2004/04/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/09