Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO052

sekap
Nazwa sprawy:

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wydanie legitymacji instruktoraI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1268 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014r., poz. 937 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1659);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r., poz. 1206)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018r., poz. 1885)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019r.. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019r., poz. 1200)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów - F-SO0521 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1) kserokopia prawa jazdy,
  2) zaświadczenie o niekaralności,
  3) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
  4) potwierdzenie zdania egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę,
  5) kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  6) kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
  7) dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów,
  8) fotografia 3,5X4,5 cm

IV. Dokumenty do wglądu
 • 1) prawo jazdy,
  2) oryginał zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
  3) oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  4) oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,

V. Opłaty
 • opłata za wpis do rejstru - 50 zł płatne na konto Urzędu Miasta w Bank Handlowy w Warszawie S.A. 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, II piętro, pokój 219
  tel.: 34 37 07 719
  Pracownik: Magdalena Molenda

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2004/04/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/08
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/08