Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO051

sekap
Nazwa sprawy:

Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdówI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. z 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2264)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 162);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 776 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014r. poz. 1836)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - F-SO0511 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów uzyska przedsiębiorca, który złożył wniosek wraz z oświadczeniem oraz spełnia następujące warunki:
  1. Posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
  3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub za przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
  4. Posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
  5. Posiada poświadczenie, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganymi odpowiednio do zakresu przeprowadzonych badań;
  6. Zatrudnia uprawnionych diagnostów.

  Do wniosku należy dołączyć :
  - kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, albo dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku osoby fizycznej,
  - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwo popełnione
  w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciw dokumentom,
  - kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki posiada,
  - kserokopię poświadczenia wydanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,
  - kserokopie aktualnych uprawnień zatrudnionych diagnostów.

IV. Dokumenty do wglądu
 • oryginały przedłożonych dokumentów oraz dowód osobisty lub w przypadku firm dokument rejestracji firmy

V. Opłaty
 • opłata skarbowa* za wpis do rejestru działalności regulowanej - 412 zł,

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, II piętro, pokój 219
  tel.: 34 37-07-719
  Pracownik: Magdalena Molenda

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2004/04/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/09