Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO042

sekap
Nazwa sprawy:

Rejestracja pojazdu nabytego na terenie miasta Częstochowy


I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827);
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2014r., poz. 1522 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 451)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015 r., poz. 681)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1727)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2012r. poz. 481)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późniejszymi zmianami)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu - F-SO0421 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - potwierdzenie wniesienia opłat,
  - dowód własności pojazdu,
  - dowód rejestracyjny,
  - karta pojazdu,
  - tablice rejestracyjne,

  w przypadkach szczególnych, rodzaj i liczba załączników może ulec zmianie;

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokument określający tożsamość właściciela:
  - w przypadku osoby fizycznej - dowód osobisty, pełnomocnictwo pisemne do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaściciela/li/;
  - w przypadku osoby prawnej - oryginały aktualnego wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, pełnomocnictwo pisemne - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (z wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta);
  - dokumenty tożsamości - tym przypadku pojazd będzie rejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pełnomocnictwo pisemne do załatwienia sprawy, udzielone pełnomocnikowi w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaściciela/li/;

  Wszystkie załączniki do wniosku należy przedłożyć w oryginale.

V. Opłaty
 • SAMOCHÓD,
  CIĄGNIK SAMOCHODOWY:
  - ''białe'' tablice: 80 zł + 1 zł opłata ewidencyjna;
  - ''czarne'' tablice: 178,50 zł + 2 zł opłata ewidencyjna;

  NACZEPA,
  PRZYCZEPA,
  MOTOCYKL:
  - ''białe'' tablicę: 80 zł + 1 zł opłata ewidencyjna;
  - ''czarne'' tablicę:120 zł + 1,50 zł opłata ewidencyjna;

  MOTOROWER:
  - ''białe'' tablicę: 80 zł + 1 zł opłata ewidencyjna;
  - ''czarne'' tablicę: 110 zł + 1,50 zł opłata ewidencyjna;

  Opłatę za rejestrację należy wnieść na konto: Urząd Miasta Częstochowy ING B.S.K. O/Cz-wa r-k 92 1050 1142 1000 0022 8000 2078.
  Opłatę ewidencyjną należy wnieść na konto: Urząd Miasta Częstochowy ING B.S.K. O/Cz-wa r-k 12 1050 1142 1000 0022 8000 2839.

  Opłaty można dokonać przy pomocy karty płatniczej w Informacji ogólnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5, I piętro.

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Waszyngtona 5, II piętro, pokój 223
  tel.: 34 37 07 724
  Pracownicy: Joanna Cypryńska, Piotr Kardynał, Bożena Kubarska, Jolanta Kwiatkowska, Magdalena Molenda, Michał Stala, Żaneta Ślęzak, Iwona Telehojna, Bożena Traczyk, Marta Wrona, Agata Wysocka, Marta Zakrzewska, Beata Zjawiona, Bożena Płocica, Sylwia Rogalska

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-18.00,
  - wtorek: 7.30-18.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Gmina Miasto Częstochowa z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.

Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

* Pobór opłaty skarbowej za czynności administracji rządowej i samorządowej w formie bezgotówkowej bez dodatkowych opłat na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy - ING BANK ŚLĄSKI S.A. 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367 w następujących oddziałach:
- Śląska 11/13 (budynek Urzędu Miasta),
- Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38,
- Aleja 11 Listopada 7a,
- Joselewicza 1,
- Kiedrzyńska 134,
- Dekabrystów 41.

U inkasentów opłaty skarbowej w następujących punktach:
- Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9,
- Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21,
- Kiosk w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13;
- ''Abakus'' s.c. w budynku przy ul. Legionów 90/100;
- Kiosk w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5
- PHU "MARZAH" Marian Zahotyniec przy ul. Dabrowskiego 26.


lub za pośrednictwem innych banków bądź Poczty i według obowiązujących cenników oraz taryf.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2016/11/21
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2016/11/21