Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO024

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych


W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na chwilę obecną istnieje możliwość złożenia wniosku drogą pocztową, mailową lub faxem.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 332 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020r., poz.31)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 876);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych - F-SO0241 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
  - w przypadku, gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie.

IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód osobisty

V. Opłaty
 • 17 zł opłaty skarbowej* za wydanie zaświadczenia

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, I piętro, pokój 110, stanowisko 10
  tel.: 34 37 07 761, 34 37 07 762, 34 37 07 763, 34 37 07 764, 34 37 07 765
  Pracownicy: Iwona Ceglarek, Magdalena Karoń, Iwona Kokot, Piotr Łuczkiewicz, Joanna Michalik, Beata Nowak, Magdalena Trzepizur, Żaneta Wilk, Anna Wójcicka

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Zażalenie w przypadku odmowy wydania zaświadczenia z akt dowodów osobistych do Wojewody Śląskiego w terminie 7 dni.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • sprawę załatwia się osobiście lub przez pełnomocnika po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie do załatwienia sprawy

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/12/11
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/12/11