Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO023

sekap
Nazwa sprawy:

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego oraz zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych


W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na chwilę obecną osobiste zgłoszenie utraty dowodu osobistego wymaga wcześniejszego, telefonicznego ustalenia terminu wizyty w urzędzie.

Istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu drogą elektroniczną, dla osób posiadających podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Zgłoszenia może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym – również wymagany profil zaufany.

Formularza nie można wysłać zwykłym mailem, tylko poprzez stony:
epuap.gov.pl
obywatel.gov.pl
gov.pl

Zgłoszenia kradzieży można dokonać na Policji.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 332 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020r., poz.31)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 876);

II. Wymagane wnioski
 • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (osobiście) DO/F/2 - F-SO0231 pdf**
 • formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danychosobowych DO/F/3 - F-SO0232 pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak opłat

VI. Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, I piętro, sala 110
  tel.: 34 37 07 761, 34 37 07 762, 34 37 07 763, 34 37 07 764, 34 37 07 765
  Pracownicy: Iwona Ceglarek, Magdalena Karoń, Iwona Kokot, Piotr Łuczkiewicz, Joanna Michalik, Beata Nowak, Magdalena Trzepizur, Żaneta Wilk, Anna Wójcicka

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • 1. Osoba, której dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, jest obowiązana niezwłocznie osobiście zawiadomić o tym organ dowolnej gminy. Zgłoszenia można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  Zgłoszenia może dokonać również pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym.

  2. Osoba, której została skradziona tożsamość, zgłasza ten fakt osobiście w dowolnym urzędzie, na formularzu zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, w celu unieważnienia dowodu osobistego. Składając formularz, należy przedstawić potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, lub dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.
  Zgłoszenia można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  Zgłoszenia może dokonać również pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym.

  UWAGA:
  formularza nie można wysłać zwykłam mailem, tylko poprzez stronę www.obywatel.gov.pl, elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub SEKAP
  - Zgłoszenia kradzieży można dokonać na Policji.
  - Osoba przebywająca poza terytorium RP fakt utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać w dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenie to może być dokonane również w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu,
  - zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/12/11
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/12/11