Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO021

sekap
Nazwa sprawy:

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobiście lub drogą elektroniczną


W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na chwilę obecną osobiste złożenie wniosku wymaga wcześniejszego, telefonicznego ustalenia terminu wizyty w urzędzie.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną, dla osób posiadających podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
Wniosku nie można wysłać zwykłym mailem, tylko poprzez stony:
epuap.gov.pl
obywatel.gov.pl
gov.pl

Odbioru dowodu osobistego można dokonać w dowolnym terminie, bez umawiania wizyty.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 332 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020r., poz.31)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 876);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019r., poz. 400)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego (składany osobiście) DO/W/1 - F-SO0211 pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. W przypadku osobistego składania wniosku:
  - 1 kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – wówczas załącza się orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – wówczas załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie ww wymogów, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  - na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

  2. W przypadku elektronicznego składania wniosku:
  - plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm
  - jeżeli zdjęcie osoby przedstawia ją w okularach z ciemnymi szkłami lub osobę w nakryciu głowy należy przesłać zeskanowane orzeczenia lub zaświadczenia,(oryginał orzeczenia lub zaświadczenia składa się przy odbiorze).
  - wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

  UWAGA: wniosku nie można wysłać zwykłam mailem, tylko poprzez stronę www.obywatel.gov.pl, elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub SEKAP,


IV. Dokumenty do wglądu
 • - dowód osobisty,
  - w przypadku składania wniosku dla osób ubezwłasnowolnionych - zaświadczenie o ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego,
  - w przypadku składania wniosku dla osób, które utraciły dowód osobisty, bądź ubiegają się o niego po raz pierwszy - aktualny paszport polski – jeżeli został wydany.


V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • do miesiąca

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, I piętro, sala 110
  tel.: 34 37 07 761, 34 37 07 762, 34 37 07 763, 34 37 07 764, 34 37 07 765
  Pracownicy: Iwona Ceglarek, Magdalena Karoń, Iwona Kokot, Piotr Łuczkiewicz, Joanna Michalik, Beata Nowak, Magdalena Trzepizur, Żaneta Wilk, Anna Wójcicka

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Tryb odwoławczy występuje jedynie w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego. Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego z wyjątkiem:
  - osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
  - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
  - osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
  - wymagane jest stawiennictwo osób małoletnich powyżej 5 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych.

  UWAGA! Osobie małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia pozostało mniej niż 30 dni – zgodę na wydanie dowodu osobistego z podpisem osobistym musi wyrazić rodzic, opiekun prawny lub kurator. Wydanie dowodu bez podpisu osobistego nie wymaga ich obecności.

  3. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu.
  - dowód wydany dziecku do 13 roku życia odbiera rodzic lub opiekun prawny.
  - dowód wydany osobie w wieku 13 do 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, rodzic lub opiekun prawny, wyłącznie w obecności małoletniego. Kod PUK przekazuje się posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji.
  - dowód wydany osobie częściowo ubezwłasnowolnionej odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu lub kurator, w obecności podopiecznego. Kod PUK przekazuje się posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji.
  - dowód wydany osobie całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun prawny.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/12/11
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/12/11