Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO021

sekap
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wymianę dowodu osobistego - F-SO0211 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - 2 aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę z pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
  - odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
  - odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
  na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

  Wyjaśnienie:
  - osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadmi swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy;
  - dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  - dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
  - do wniosku nie dołącza się aktów stanu cywilnego, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód osobisty

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • do miesiąca

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Waszyngtona 5, I piętro, pokój 110, stanowisko 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
  tel.: 34 37 07 761, 34 37 07 762, 34 37 07 763, 34 37 07 764, 34 37 07 765
  Pracownicy: Iwona Ceglarek, Katarzyna Dudek, Iwona Kokot, Beata Nowak, Ireneusz Ostrowski, Anna Wójcicka

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-18.00,
  - wtorek: 7.30-18.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.00

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
  Tryb odwoławczy występuje jedynie w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Stawiennictwo osobiste

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2012/01/13
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2012/01/13