Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO021

sekap
Nazwa sprawy:

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobiście lub drogą elektroniczną


I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r., poz. 212 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 876);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego (osobiście) DO/W/1 - F-SO0211 pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. W przypadku osobistego składania wniosku:
  - 1 kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  - na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

  2. W przypadku elektronicznego składania wniosku:
  - plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,
  - jeżeli zdjęcie osoby przedstawia ją w okularach z ciemnymi szkłami lub osobę w nakryciu głowy należy przesłać zeskanowane orzeczenia lub zaświadczenia,(oryginał orzeczenia lub zaświadczenia składa się przy odbiorze).
  - wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy zastosowaniu profilu zaufanego ePUAP.

  UWAGA: wniosku nie można wysłać zwykłym mailem, tylko poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub SEKAP

  Wyjaśnienie:
  - osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  - osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
  - w uzasadnionych przypadkach - fotografię przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

IV. Dokumenty do wglądu
 • - dowód osobisty
  - w przypadku składania wniosku dla osób ubezwłasnowolnionych - zaświadczenie o ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego


V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • do miesiąca

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Waszyngtona 5, I piętro, pokój 110, stanowisko 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
  tel.: 34 37 07 761, 34 37 07 762, 34 37 07 763, 34 37 07 764, 34 37 07 765
  Pracownicy: Iwona Ceglarek, Katarzyna Dudek, Dominika Fiedziuk, Magdalena Karoń, Iwona Kokot, Piotr Łuczkiewicz, Anna Majchrzak, Joanna Michalik, Beata Nowak, Arkadiusz Staniec, Magdalena Trzepizur, Żaneta Wilk, Anna Wójcicka

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Tryb odwoławczy występuje jedynie w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego. Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego z wyjątkiem:
  - osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
  - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
  - osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator,
  - wymagane jest stawiennictwo osób małoletnich powyżej 5 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych.

  Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego można wysłać korzystając z adresu: www.obywatel.gov.pl

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2018/01/30
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2018/01/30