Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO019

sekap
Nazwa sprawy:

Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowychI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. - o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1541 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 881)
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie / dochód w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych- F-SO0191 word pdf**
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości utraconego wynagrodzenia - F-SO0192 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości utraconego wynagrodzenia (zawierające kwotę wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, podzielona przez 21, a następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych),
  - zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych (zawierające: stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni ćwiczeń wojskowych uznanych za odbyte oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu ich odbywania);


IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód osobisty

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 105
  tel.: 34 37-07-754
  Pracownik: Agnieszka Przybyła

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej przyznania świadczenia

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/04/29
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/04/29