Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO018

sekap
Nazwa sprawy:

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela unii europejskiejI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.754);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1316)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - F-SO0181 word pdf**
 • pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - F-SO0182 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • kserokopia dowodu osobistego, w przypadku obywateli unii europejskiej kserokopia paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość

IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód osobisty, w przypadku obywateli unii europejskiej paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 3 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, II piętro, pokój 200
  tel.: 34 37-07-701, 34 37-07-702, 34 37-07-703, 34 37-07-731
  Pracownicy: Maria Dybał, Jolanta Janik, Teresa Maligłówka, Anna Nowakowska, Jolanta Mirosławska

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Skargę na decyzję wnosi się do  Sądu Rejonowego w Częstochowie w terminie 3 dni od dnia  otrzymania rozstrzygnięcia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2018/08/14
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2018/08/14