Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO011

sekap
Nazwa sprawy:

Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłegoI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2261);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego - F-SO0111 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - Regulamin działalności Stowarzyszenia (rozszerzony w przypadku Zarządu i Komisji Rewizyjnej),
  - lista założycieli zwierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
  - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
  - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
  - adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni w przypadku wpisu bez braków lub 14 dni w przypadku skargi do sądu administracyjnego

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 104
  tel.: 34 37-07-754
  Pracownik: Urszula Mielczarek

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • W przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków, bądź nie zostanie złożony wniosek o zakazie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/06/09