Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO007
Nazwa sprawy:

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi


W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na chwilę obecną istnieje możliwość złożenia wniosku drogą pocztową, mailową lub faxem.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 332 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020r., poz.31)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 876);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1604);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 319);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych - F-SO0071 pdf**
 • wniosek o udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - F-SO0072 pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - dowód dokonania opłaty,
  - dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

  Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.).
  Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.

IV. Dokumenty do wglądu
 • osoba fizyczna - dowód osobisty

V. Opłaty
 • za udostępnienie danych w trybie jednostkowym opłata w wysokości 31 zł płatne na rachunek Urzędu Miasta Częstochowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 29 1030 1104 0000 0000 9325 1004;

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, I piętro, pokój 110, stanowisko 10
  tel.: 34 37 07 761, 34 37 07 762, 34 37 07 763, 34 37 07 764, 34 37 07 765
  Pracownicy: Iwona Ceglarek, Magdalena Karoń, Iwona Kokot, Piotr Łuczkiewicz, Joanna Michalik, Beata Nowak, Magdalena Trzepizur, Żaneta Wilk, Anna Wójcicka

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia danych do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Podmioty uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie:
  - organy administracji publicznej,
  - sądy,
  - prokuratura,
  - Policja,
  - Straż Graniczna,
  - Służba Więzienna,
  - Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
  - Służba Wywiadu Wojskowego,
  - Służba Celna,
  - Żandarmeria Wojskowa,
  - Agencja Bezpieczeństwa Wojskowego,
  - Agencja Wywiadu,
  - Biuro Ochrony Rządu,
  - Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  - Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
  - straże gminne (miejskie),
  - organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
  - państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
  - Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.
Dokonując powyższej wpłaty we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie Banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 wpłacający zwolnieni są z dodatkowej opłaty.
Ponadto wpłaty można dokonać u inkasentów opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2013/01/10
data ostatniej aktualizacji: 2020/12/11
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/12/11