Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
PS009
Nazwa sprawy:

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowychI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Nr 415.XXX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2020
 • Zarządzenie nr k.12.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy;
 • Zarządzenie Nr 200.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz ustalenia regulaminu jego działalności
 • Zarządzenia Nr 2603.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania

II. Wymagane wnioski
 • wniosek nominacyjny do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych - F-PS0091 word pdf**
 • oświadczenie nominowanego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dla osób fizycznych - F-PS0092 word pdf**
 • oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dla osób fizycznych - F-PS0092 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - oświadczenie wnioskodawcy jako osoby fizycznej w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik w załączniku)
  - oświadczenie nominowanego jako osoby fizycznej w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik w załączniku)
  - fotografia lub scan fotografii nominowanego

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • , - wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13, pokój 3
  - pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13
  42-217 Częstochowa (decyduje data wpływu do Urzędu),
  - elektronicznie: wyłącznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP lub e-PUAP – (wniosek musi być opatrzony podpisem kwalifikowanymi).
  tel.: 34 37-07-480, 34 37-07-493

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2012/06/06
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/09