Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
PS004
Nazwa sprawy:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennegoI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 821 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego - F-PS0041 word pdf**
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP - F-PS0042 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1) wypełniony wniosek;
  2) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie, której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
  3) odpis z właściwego rejestru;
  4) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
  5) pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki;
  6) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
  7) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
  8) informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych;
  9) dokumenty poświadczające kwalifikacje kierownika placówki oraz kadry zatrudnionych w placówce wychowawców/ pedagoga/ psychologa/innych osób pracujących z dziećmi;
  10) oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, niekaralności (w związku z art. 25, 26,27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dotyczy kierownika i pracowników placówki).

  Uwaga:
  Pkt. 2 i 5 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
  Dostarczone dokumenty powinny być kopiami dokumentów potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • Za zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie pobiera się opłaty.

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nastąpi w terminie ustawowym, tj. w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pokój 25
  tel.: 34 372-42-16

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-16.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.00

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odmowa wydania zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2012/09/11
data ostatniej aktualizacji: 2021/07/20
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/07/20